DPS_tlo

Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.)
Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.)

Firma: Difin Spółka Akcyjna


Opis produktu:

Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i te, które tkwią w rodzinie, w szkole, w gru­pie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy środkach masowego przekazu. Diagnoza tych czynników jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działań prolaktycznych i resocjalizacyjnych. W książce zamieszczono 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminologii, socjologii wychowania), co pozwala na ukazanie problemu agresji w szkole z wielu uzupełniających się perspektyw. Prezentowane są też wyniki badań na próbach ogólnopolskich oraz projekty i postulowane działania, jakie należy podjąć w celu zapobiegania i zwalczania agresji. Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków życia społecznego: socjologów, pe­dagogów i psychologów wychowania, nauczycieli, rodziców, samorządowców, dziennikarzy, pracowników służb społecznych i porządkowych, studentów i uczniów – a więc wszystkich zainteresowanych i odpowiedzialnych za publiczny porządek oraz jakość życia społecznego w różnych jego obszarach. Z recenzji prof. dr hab. Władysława Misiaka, Uniwersytet Warszawski: Książka stanowi kompendium wiedzy w zakresie najnowszych interdyscyplinarnych teorii wyjaśniających przyczyny agresji w szkole; prezentuje wypróbowane programy za­pobiegania i skutecznego zmniejszania negatywnych społecznie skutków zachowań agre­sywnych młodzieży. Istotnym walorem prezentowanej publikacji jest przystępna, a zarazem przekonująca forma wypowiedzi, co na pewno przyczyni się do rozszerzenia kręgów jej czytelników poza profesjonalnych praktyków.

strzałka do góry